Trang chủ » Kiến thức » PRINT PHP LÀ GÌ? CÁC CÁCH HIỂN THỊ DỮ LIỆU RA MÀN HÌNH TRONG PHP

PRINT PHP LÀ GÌ? CÁC CÁCH HIỂN THỊ DỮ LIỆU RA MÀN HÌNH TRONG PHP

Admin

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, để hiển thị một nội dung gì đó (ví dụ như: đoạn văn, con số, ….) lên màn hình thì chúng ta sử dụng 3 mẫu lệnh đó là: Lệnh Echo, lệnh print và lệnh print_r. Tuy nhiên thì print PHP là gì, Cú pháp sử dụng Lệnh Echo, lệnh print và lệnh print_r như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng để xây dựng các website và ứng dụng web. 

PHP là ngôn ngữ kịch bản làm việc trên server với nhiệm vụ là kết nối cơ sở dữ liệu và thực hiện các các chức năng của web hoặc ứng dụng web. PHP dễ dàng được dùng vào HTML qua cặp thẻ <?php … ?>, khi chạy PHP sẽ sinh ra các mã HTML để trả về cho phía người dùng. Có 3 loại lệnh được sử dụng để xuất nội dung : Echo, Print, Print_r. Tuy nhiên thì Print có hạn chế hơn Echo như là tốc độ xử lý chậm nên nó itas được dùng hơn Echo.

Tổng quan về Print PHP:

1.1 Print PHP là gì??

Lệnh Print trong PHP là một lệnh của ngôn ngữ lập trình PHP, không phải là một hàm, vì vậy bạn không cần sử dụng dấu ngoặc đơn với danh sách đối số. Không giống như echo, nó luôn trả về 1.

Print PHP là gì

Print PHP là gì

Cú pháp của lệnh Print trong PHP:

int print(string $arg)

Lệnh print trong PHP có thể được sử dụng để in chuỗi, chuỗi nhiều dòng, biến, mảng, v.v.

1.2 Các lệnh xuất nội dung với Print PHP:

PHP Print: in chuỗi ra màn hình:

File: print1.php

<?php

    print “Testerpro!”;  

?>

Kết quả:

Testerpro!

PHP Print: in chuỗi nhiều dòng ra màn hình:

File: print2.php

<?php

    print “Testerpro! 

        đào tạo tester 

        Việt Nam”;

?>

Kết quả: Testerpro! đào tạo tester Việt Nam

PHP Print: in ký tự đặc biệt

Để in ký tự đặc biệt trong PHP bạn nên sử dụng dấu gạch chéo ngược (\), ví dụ:

File: print3.php

<?php

    print “In dau ngoac kep \”ngoac kep\” trong PHP bang lenh Print.”;

?>

Kết quả:

In dau ngoac kep “ngoac kep” trong PHP bang lenh Print.

PHP Print: in giá trị của biến

File: print4.php

<?php

    $msg=”Testerpro!”;

    print “Message: $msg”;

?>

kết quả: Message: Testerpro

Các cách hiển thị dữ liệu ra màn hình: Echo và Print_R

Print PHP

Print PHP

2.1 Echo:

Khái niệm echo PHP:

Echo là một câu lệnh, được sử dụng để hiển thị đầu ra.

Echo không phải là một function mà nó được mô tả như là một cấu trúc ngôn ngữ. Nó chấp nhận một danh sách các đối số (nhiều đối số có thể được truyền vào) và không trả về giá trị hoặc trả về.

Nó không thể được sử dụng như là một variable function trong PHP. Nó được sử dụng để hiển thị output của các tham số được truyền cho nó. Nó hiển thị từng output một hoặc nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy.

Echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn.

Echo không trả về bất kỳ giá trị nào.

Chúng ta có thể truyền vào nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy (,) trong echo.

Và Echo nhanh hơn print statement.

Hiển thị văn bản:

Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là văn bản thì bạn phải đặt chúng bên trong cặp dấu nháy kép ”  hoặc cặp dấu nháy đơn ‘ ‘

<?php

echo “Testerpro”;

?>

Kết quả: Testerpro

Hiển thị số:

Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là số thì bạn cứ để nguyên.

<?php

echo 2015;

?>

Kết quả: 2015

Hiển thị giá trị của biến:

Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị lên màn hình là giá trị của biến thì bạn cứ để nguyên tên biến.

<?php

$name = “Testerpro”;

$year = 2015;

echo $name;

echo $year;

?>

Kết quả: Testerpro 2015

Hiển thị phần tử HTML:

Lệnh echo cũng có thể dùng để hiển thị các phần tử HTML.

Quy tắc viết các phần tử HTML cũng tương tự như quy tắc viết chuỗi (văn bản), đó chính là đặt chúng vào bên trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn.

<?php

// Hiển thị code HTML

echo “<h4>Đây là một tiêu đề.</h4>”;

echo “<h4 style=’color: red;’>Đây cũng là một tiêu đề nhưng màu đỏ.</h4>”;

?>

Kết quả:

Đây là một tiêu đề

Đây cũng là một tiêu đề nhưng màu đỏ

Lưu ý: – Nếu đoạn mã HTML được đặt bên trong cặp dấu nháy kép thì đoạn mã HTML đó không được chứa ký tự là dấu nháy kép (nhưng nó có thể chứa ký tự là dấu nháy đơn)

  • Nếu đoạn mã HTML được đặt bên trong cặp dấu nháy đơn thì đoạn mã HTML đó không được chứa ký tự là dấu nháy đơn (nhưng nó có thể chứa ký tự là dấu nháy kép)

Nối các nội dung lại với nhau:

Thay vì phải sử dụng nhiều lệnh echo để hiển thị nhiều nội dung, ta có thể nối các nội dung đó lại với nhau thành một bằng cách đặt dấu chấm nằm giữa hai nội dung.

<?php

$text = ” sống tại Cần thơ”;

echo “Trung tâm ” . “Testerpro” . ” Thành lập năm” . 2015 . $text;

?>

Kết quả: Trung tâm Testerpro thành lập năm 2015

2.2 Print_r:

print_r() là một hàm thông thường. Nó đưa ra thông tin chi tiết về tham số theo định dạng với kiểu của nó (của một mảng hoặc một đối tượng), có thể dễ dàng hiểu được bởi con người.

Trong hàm print_r, đầu ra được lưu trữ trên bộ nhớ đệm bên trong khi tham số trả về được truyền vào.

Hàm print_r() thường được sử dụng kết hợp với thẻ <pre> trong các trường hợp in mảng, đối tượng… Nếu truyền tham số trả về cho TRUE, print_r() sẽ trả về thông tin đầy đủ thay vì chỉ in nó. Trong suốt quá trình thực hiện hàm này giúp xác định bất kỳ trục trặc nào trong khi thực hiện chương trình. Nó tương tự như hàm var_dump() để gỡ lỗi trong PHP.

Cú pháp: print_r( $var);

Trong đó: $var là biến cần in ra thông tin.

Ví dụ:

$var = array(

    “php”,

    2408,

    “css”,

    “freetuts.net”);

echo “<pre>”;

    print_r($var);

echo “</pre>”;

Kết quả: Array

([0] => php

   [1] => 2408

   [2] => css

   [3] => freetuts.net)

Qua bài viết trên mình đã giới thiệu cho các bạn Print PHP là gì? các cách khác để hiển thị chuỗi ký tự, hiển thị biến và hiển thị code HTML…. khi sử dụng ngôn ngữ PHP tối ưu hơn như: Echo, Print_r. Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp cụ thể bạn chọn câu lệnh cho phù hợp với trang web.

>>> Khóa học Tester tại Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)
Từ khóa:
Bình luận
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn

    Icon Phone